Zwols Kampioenschap Voetbal 2017

Reglement
 1. Algemeen
  1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de KNVB, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.
 2. Poule-indeling
  1. Er doen elf JO19-1-teams uit Zwolle mee.
   • Er worden door middel van loting 3 poules gevormd. 2 poules bestaan uit 4 teams, 1 poule bestaat uit 3 teams.
   • Per poule speelt elk team tegen elk ander team uit diezelfde poule.
  2. Nadat alle poulewedstrijden zijn gespeeld wordt de stand per poule opgemaakt.
   • Winnaar van een poule is dat team dat het meeste aantal wedstrijdpunten heeft, tweede dat team met het daaropvolgend hoogste aantal punten en zo verder.
   • Indien teams een gelijk aantal wedstrijdpunten hebben, dan is het doelsaldo bepalend voor de stand.
   • Indien wedstrijdpunten en doelsaldo gelijk zijn, is het resultaat van de onderling gespeelde wedstrijd doorslaggevend.
   • Indien wedstrijdpunten, doelsaldo en het onderlinge resultaat gelijk zijn, is het gemaakte aantal doelpunten bepalend voor de stand.
   • Indien alles gelijk is, dan wordt er geloot.
  3. Finalewedstrijden
   • De nummers 1 van de 3 poules en de beste nummer 2 uit alle poules spelen 2 halve finales. De beste nummer 1 uit alle poules speelt in de ene halve finale tegen de beste nummer 2 uit alle poules. De overige halve finale zal gaan tussen de overige nummers 1 uit de poules. De beste nummer 2 wordt bepaald door in de poules met 4 teams het resultaat tegen de nummer laatst weg te strepen. De winnaars van de halve finales komen uit in de finale. De verliezers van de halve finale spelen om de 3e en 4e plek.
  4. Indien de finale en/of de wedstrijd om de 3e/4e, 5e/6e, 7e/8e en 9e/10e plaats na de reguliere speeltijd eindigt in een gelijkspel, wordt er niet verlengd maar worden direct strafschoppen genomen ter bepaling van de winnaar.
 3. Wedstrijden
  1. De speelduur van de wedstrijden is 2 x 45 minuten met 15 minuten rust. De scheidsrechter bepaalt of er blessuretijd wordt toegevoegd aan de wedstrijd, maar zal dit tot een minimum beperken in verband met volgende wedstrijden.
  2. De winnaar van de wedstrijd krijgt 3 punten. De verliezer van de wedstrijd krijgt 0 punten. Bij een gelijkspel krijgen beiden teams 1 punt.
  3. De wedstrijden dienen gespeeld te worden op de door het bestuur vastgestelde data en tijden.
  4. Ieder team is verplicht met rugnummers te spelen, waarbij elke speler het gehele toernooi met hetzelfde rugnummer dient te spelen.
 4. Terreinen en thuisclubs
  1. De wedstrijden worden gespeeld op de door de SZKV goedgekeurde terreinen.
  2. Thuisspelende clubs spelen in eigen shirt indien beide wedstrijdshirts teveel overeenkomsten (lees: verwarring) geven.
  3. De organisatie van het Zwols Kampioenschap draagt zorg voor:
   • Correcte belijning van het speelveld
   • Goede doelnetten
   • Hoekvlaggen
   • Een goede wedstrijdbal
   • Scheidsrechters en grensrechters
   • Beschikbaarheid verbandmiddelen
   • Eventuele verlichting
  4. De verenigingen dragen zelf zorg voor:
   • Drinkwater of een andere verfrissing.
   • Reserveshirts met rugnummers en warming-up ballen./li>
 5. Wedstrijdleiding
  1. De SZKV organisatie zorgt voor aanwijzing van de scheidsrechters.
  2. Uiterlijk 15 minuten na de officiële aanvangstijd moeten de scheidsrechters bedoeld in Artikel 5.1 de wedstrijd laten aanvangen.
 6. Aanvangstijden van de wedstrijd
  1. De elftallen dienen uiterlijk 45 minuten voor de aangegeven aanvangstijd aanwezig te zijn en zich te melden bij de SZKV organisatie.
  2. Op de aangegeven aanvangstijd fluit de scheidsrechter voor het begin van de wedstrijd.
  3. Indien een of beide elftallen niet met minimaal zeven spelers aanwezig is, wacht de scheidsrechter een kwartier. Als daarna een of beide elftallen nog steeds niet met minimaal zeven spelers aanwezig is fluit de scheidsrechter de wedstrijd af. Het/de elftal(len) welke niet voldoende spelers had(den) worden beschouwd als niet te zijn komen opdagen en worden bestraft conform artikel 8.1.
 7. Spelers, hun spelerspassen en wedstrijdformulieren
  1. Spelers zijn speelgerechtigd om tijdens het toernooi voor een vereniging uit te komen indien zij in het seizoen 2016-2017 speelgerechtigd waren in competitieverband bij diezelfde vereniging in een JO19-1 team. Om dit te bewijzen overhandigt de leider van elk team voor aanvang van de wedstrijd alle spelerspassen of een kopie hiervan van de (eventueel) op te stellen spelers aan de scheidsrechter. Dit doet hij nadat hij het wedstrijdformulier heeft ingevuld.
  2. Er zijn bij een aantal verenigingen jongens die door overschrijvingen geen geldige spelerspas of een kopie hiervan in bezit hebben. Hiervoor wordt de volgende regel gehanteerd: iedereen die het afgelopen seizoen speelgerechtigd was om in JO19-1 (vanaf geboortejaar 1998) te spelen en lid was van de desbetreffende vereniging mag meedoen. Voor de administratieve afhandeling voor de wedstrijd zal de speler wiens spelerspas in bezit van de KNVB is een ID kaart en een oud wedstrijdformulier moeten overlegt waarmee hij aantoont het afgelopen seizoen tot dit team te behoren. Nieuwe spelers zonder pas maar wel speelgerechtigd kunnen helaas niet deelnemen.
  3. De scheidsrechter controleert van beide partijen de spelerspassen met de opgave op de wedstrijdformulieren. Indien een team daar aanleiding toe ziet, kan de aanvoerder de spelerspassen inzien op juistheid.
  4. Na de wedstrijd completeert de scheidsrechter samen met de aanvoerders de wedstrijdformulieren en ondertekent deze.
  5. Ondertekende wedstrijdformulieren worden door de scheidsrechter op de avond dat de betreffende wedstrijd is gespeeld bij de wedstrijdcommissaris ingeleverd.
  6. Een vereniging mag een speler die niet speelgerechtigd is niet opstellen.
  7. Bij constatering van overtreding van Artikel 7.1, 7.2 en/of 7.6 zal de wedstrijd als niet gespeeld beschouwd worden en zal de betrokken vereniging(en) worden bestraft conform artikel 8.1.
  8. Het toernooi wordt gespeeld volgens de KNVB regels onder Categorie A, met uitzondering van het wisselbeleid. Er mag namelijk 5 maal gewisseld worden in plaats van 3 maal.
 8. Niet komen opdagen, terugtrekken, schorsing van een elftal en opstellen van een niet-speelgerechtigde speler
  1. Een elftal dat niet op komt opdagen en/of een niet speelgerechtigde speler opstelt, wordt bestraft met:
   • Drie winstpunten in mindering.
   • De wedstrijd wordt beschouwd als een 3-0 nederlaag.
  2. Wanneer een elftal voor de tweede keer niet opkomt dagen of onvolledig is, zal dit elftal uit het toernooi worden genomen.
  3. De door dit elftal gespeelde wedstrijden komen te vervallen en worden beschouwd als niet gespeeld.
  4. Indien beide elftallen niet opkomen dagen worden beide bestraft conform artikel 8.1 (zie ook artikel 6.3).
  5. Indien een wedstrijd wordt gestaakt beslist de toernooileiding of de wedstrijd alsnog wordt uitgespeeld en wat de eventuele gevolgen zijn voor de betrokken teams.
 9. Rapportage van de scheidsrechter
  1. De scheidsrechter rapporteert middels het wedstrijdformulier omtrent afkeuring van het terrein, niet komen opdagen of onvolledige teams, over eventueel bestrafte spelers en weggestuurde leiders of andere betrokkenen.
  2. Verleende gele of rode kaarten worden door de scheidsrechter eveneens op het wedstrijdformulier vermeld met een summiere omschrijving van de reden.
  3. De verenigingen dienen hun op of aanmerkingen (protest) uiterlijk de eerstvolgende dag voor 16.00 uur schriftelijk in te dienen bij de SZKV organisatie.
  4. Rapporten of protesten welke later worden ontvangen dan het gestelde in artikel 9.3 zullen niet in behandeling worden genomen.
  5. Telefonisch of mondelinge op of aanmerkingen worden eveneens niet in behandeling genomen.
 10. Het afgelasten van wedstrijden
  1. Het afgelasten of uitstellen van een wedstrijd is uitsluitend mogelijk na voorafgaande toestemming van de wedstrijdcommissaris. Bij onbereikbaarheid van de wedstrijdcommissaris dient een lid van de SZKV organisatie geraadpleegd te worden. Bij het niet doorgaan van een wedstrijd stelt de wedstrijdcommissaris een nieuwe datum vast en stelt de betrokken partijen hiervan op de hoogte.
  2. Afgelasten of uitstellen van wedstrijden geschiedt slechts bij hoge uitzondering en met opgave van redenen.
  3. Bij het niet nakomen van voornoemde bepalingen wordt de vereniging bestraft conform artikel 8.1.
 11. Straffen en Strafcommissie
  1. Spelers die een directe rode kaart hebben ontvangen zijn automatisch voor de twee volgende wedstrijden geschorst. Bij een tweede directe rode kaart gedurende het toernooi voor dezelfde speler wordt een automatische schorsing opgelegd voor het gehele toernooi. Twee gele kaarten in een zelfde wedstrijd wordt automatisch rood en dit betekent een automatische schorsing voor de eerstkomende wedstrijd. De gele kaarten van de voorgaande wedstrijden blijven staan. Gele en rode kaarten ontvangen in geannuleerde wedstrijden blijven meetellen.
  2. Spelers die gedurende het toernooi hun tweede gele kaart ontvangen zijn automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst.
  3. De SZKV organisatie heeft onverminderd het hiervoor bepaalde, de bevoegdheid om zelf straffen op te leggen.
  4. Spelers kunnen tegen automatische schorsingen en schorsingen door de SZKV organisatie opgelegd ingevolge artikel 11.3, binnen 2 dagen nadat de vereniging van de speler de beslissing heeft medegedeeld, middels een met reden omkleed verzoekschrift beroep instellen. Het verzoekschrift zal door het SZKV organisatie worden voorgelegd aan een dan te benoemen strafcommissie. De SZKV organisatie is gebonden aan de uitspraken die door de strafcommissie op beroep worden gegeven. Het verzoekschrift moet worden ingediend bij de SZKV organisatie.
 12. Wisselspeler
  1. Het toernooi wordt gespeeld volgens de KNVB regels onder Categorie A, met uitzondering van het wisselbeleid. Er mogen 5 wissels op de bank zitten en er mag 5 maal gewisseld worden (inclusief keeper). In de Dug-out bevinden zich alleen (wissel)spelers die op het wedstrijdformulier zijn opgenomen, de trainer en begeleiders. Al het overige publiek bevindt zich achter de afrastering.
  2. Eenmaal gewisselde spelers kunnen later niet meer ingebracht worden in dezelfde wedstrijd.
  3. Wisselspelers stellen zich op bij de middellijn. Zij betreden pas het veld nadat de te wisselen speler het veld heeft verlaten.
 13. Toernooileiding
  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de SZKV organisatie.